PLAN DIXITAL 2022

Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional,
pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos
centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso
2021-2022